ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Csányi Pincészet ZRt. (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai: Név: Csányi Pincészet ZRt.
Levelezési cím: 7773 Villány, Ady fasor 2.
Elektronikus levelezési cím: villany@csanyipince.hu
Honlap: www.csanyipinceszet.hu
Telefonszám: +36 72-492-141
Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vételi szám: 02-10-060164
Adószám: 11366201-2-02
Tárhelyet szolgáltató neve: Invitel Távközlési Zrt.
Tárhelyet szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Tárhelyet szolgáltató e-mail címe: invitelvezerigazgatosag@invitel.co.hu

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);

b) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);

c) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);

d) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.); e) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

f) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

Jelen Tájékoztató az alábbi honlap adatkezelését szabályozza: www.csanyipinceszet.hu

Jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.csanyipinceszet.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai a www.csanyipinceszet.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak: érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Az Adatkezelő a www.csanyipinceszet.hu honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a Csányi Pincészet Zrt. H-7773 Villány, Ady fasor 2. telefon: +36 72/492-141; fax: +36 72/492-009 www.csanyipinceszet.hu www.bonafarmcsoport.hu/csanyipinceszet 3 / 11 honlapot látogatók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a honlapot látogatókról. A sütik többsége nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, de a sütik egyes fajtái tárolnak személyes adatokat, ezáltal alkalmasak a felhasználók beazonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén. A sütiket a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy sütik megnevezéssel van lehetőség. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a hozzájárulást igénylő sütik használatához a honlapon megjelenő Adatkezelési tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és az „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak.

Az oldal működéséhez használt sütik:

a) Google Analytics cookie: a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő sütik a „__ga” cookie. A honlap használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütijeivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten; b) közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt; c) user-input cookies (a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik): ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során; d) authentication cookies (hitelesítési munkamenet-sütik): a hitelesítési sütik arra szolgálnak, hogy bejelentkezéskor azonosítsák a felhasználót. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók azonosíthassák magukat a honlapon tett sorozatos látogatásaik során és hozzáférést kaphassanak az engedélyezett tartalomhoz. Amikor egy felhasználó bejelentkezik, kifejezett hozzáférést kér a számára engedélyezett tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz. A sütin tárolt hitelesítési token hiányában a Csányi Pincészet Zrt. H-7773 Villány, Ady fasor 2. telefon: +36 72/492-141; fax: +36 72/492-009 www.csanyipinceszet.hu www.bonafarmcsoport.hu/csanyipinceszet 4 / 11 felhasználónak minden lekért oldalon meg kellene adnia a felhasználónevét/jelszavát. A hitelesítést nem használjuk semmilyen egyéb másodlagos célra – így viselkedés nyomon követésére vagy hozzájárulás nélküli reklámra.

Amennyiben a honlapot látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

a) Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

b) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

c) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság. Az Adatfeldolgozó a Neo Interactive Kft. (levelezési cím: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.;e-mail cím: neo@neo-interactive.hu; honlap: www.neo-interactive.hu), mint a fenti honlapot üzemeltető és karbantartó gazdasági társaság.

4. INFORMÁCIÓKÉRÉS, ÉRDEKLŐDÉS, REKLAMÁCIÓ

űAz Adatkezelő honlapját látogatóknak lehetősége nyílik arra, hogy információt kérjenek, kérdéseiket, észrevételeiket, esetleges reklamációikat elektronikus üzenet megküldésével – a honlapon található űrlap kitöltésével – eljuttassák az Adatkezelőnek, az Adatkezelő honlapján lévő aloldalán: www.csanyipinceszet.hu/kapcsolat oldalon keresztül. 4.1. Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja a látogatók – elektronikus úton történő – tájékoztatása, az általuk feltett kérdések megválaszolása, hatékonyabb egyeztetése, az ügyintézés megkönnyítése, igényeik maximális kiszolgálása, megelégedettségük fokozása, melynek elérése érdekében termékeinket és minőségirányítási rendszerünket a látogatói/vásárlói igények figyelembe vételével és a látogatói/vásárlói javaslatok visszacsatolásával kívánjuk tökéletesíteni. 4.2. Az adatkezelés jogalapja Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A látogató az űrlap kitöltése után, az Adatkezelési tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és az „üzenet elküldése” gomb megnyomásával tudja üzenetét eljuttatni az Adatkezelő részére, és járul hozzá az adatkezeléshez. Az üzenet sikeres elküldése esetén a látogató – felugró ablakban – megerősítést kap ennek tényéről. 4.3. Az érintettek köre Csányi Pincészet Zrt. H-7773 Villány, Ady fasor 2. telefon: +36 72/492-141; fax: +36 72/492-009 www.csanyipinceszet.hu www.bonafarmcsoport.hu/csanyipinceszet 5 / 11 Az érintettek körébe az űrlapot kitöltő, az Adatkezelési tájékoztatót elfogadó és az elektronikus üzenetet megküldő látogatók tartoznak. 4.4. A kezelt személyes adatok köre Az űrlap kitöltése az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek: a) a név: a kapcsolatfelvételhez; b) az e-mail cím: kapcsolattartáshoz; c) a telefonszám (nem kötelező): a kapcsolattartáshoz szükségesek. A megadott személyes adatok valódiságáért az űrlapot kitöltő és az elektronikus üzenetet megküldő látogató felel. 4.5. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik az űrlap kitöltésével és az üzenetet megküldésével hozzájárultak az adatkezeléshez. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából. 4.6. Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó illetékes munkatársai. 4.7. Az Adatkezelő A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság. 4.8. Az Adatfeldolgozó A Neo Interactive Kft. (levelezési cím: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.;e-mail cím: neo@neointeractive.hu; honlap: www.neo-interactive.hu), mint a fenti honlapot üzemeltető és karbantartó gazdasági társaság.

5. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltet honlapján. Az Adatkezelő a honlapját látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, termékeiről vagy a termékeihez kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

5.1. Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja a látogatók tájékoztatása – a hírlevélnek a látogatók számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Csányi Pincészet Zrt. H-7773 Villány, Ady fasor 2. telefon: +36 72/492-141; fax: +36 72/492-009 www.csanyipinceszet.hu www.bonafarmcsoport.hu/csanyipinceszet 6 / 11

5.2. Az adatkezelés jogalapja Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a honlapot látogató előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez a látogató az Adatkezelő honlapján megjelenő Adatkezelési Tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „feliratkozom a hírlevélre” gomb megnyomásával járul hozzá. A látogató ezt követően – felugró ablakban – visszajelzést kap a sikeres feliratkozásról.

5.3. Az érintettek köre Az érintettek körébe a hírlevélre feliratkozó látogatók tartoznak.

5.4. A kezelt személyes adatok köre A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. A megadott személyes adatok valódiságáért a hírlevélre feliratkozó felel.

5.5. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

5.6. Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó illetékes munkatársai.

5.7. Az Adatkezelő A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

5.8. Az Adatfeldolgozó A Neo Interactive Kft. (levelezési cím: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.;e-mail cím: neo@neointeractive.hu; honlap: www.neo-interactive.hu), mint a fenti honlapot üzemeltető és karbantartó gazdasági társaság.

6. WEBÁRUHÁZ

Az Adatkezelő a honlapját látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy termékeit a honlapján működő webáruházban közvetlenül megvásárolhassák. Csányi Pincészet Zrt. H-7773 Villány, Ady fasor 2. telefon: +36 72/492-141; fax: +36 72/492-009 www.csanyipinceszet.hu www.bonafarmcsoport.hu/csanyipinceszet 7 / 11

6.1. Az adatkezelés célja Az Adatkezelő a honlap teljes körű használata – különösen termékértékesítésre irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a termékek ellenértékének számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése – céljából kezeli az érintettek személyes adatait.

6.2. Az adatkezelés jogalapja Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az üzemeltető a honlapját látogatónak a honlapján történő regisztrálásával megadottnak tekint. A regisztráló az e-mail cím és jelszó megadása után a „tovább” gomb megnyomásával, ezt követően vezeték és keresztnevének megadásával, valamint a link formájában megjelenő Adatkezelési Tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „regisztrálok” gomb megnyomásával járul hozzá az adatkezeléshez. A sikeres regisztráció tényéről a regisztráló üzenet formájában kap értesítést. A regisztráció érvényesítése a megadott e-mail címre kiküldött üzenetben található hivatkozásra kattintva végezhető el. Számla kiállítása esetén az üzemeltető az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelező adatkezelést végez a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.) 165. § (1) bekezdése szerint. Számla kiállítása esetén az üzemeltető az Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából végez adatkezelést. Az adatkezelés jogalapja továbbá az Ektv. 13/A. § (2) és (3) bekezdése. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja is, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

6.3. Az érintettek köre Az érintettek körébe a webáruház oldalán regisztrált, esetlegesen rendelést feladó, kiszállítást kérő személyek tartoznak.

6.4. A kezelt személyes adatok köre a) regisztráció A honlapon történő rendelésre a regisztrációt követően van lehetőség. A regisztráció az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek: a) az e-mail cím: a kapcsolattartáshoz; b) a jelszó: a biztonságos belépéshez; c) a vezeték és keresztnév: az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez szükségesek. Csányi Pincészet Zrt. H-7773 Villány, Ady fasor 2. telefon: +36 72/492-141; fax: +36 72/492-009 www.csanyipinceszet.hu www.bonafarmcsoport.hu/csanyipinceszet 8 / 11 A megadott személyes adatok valódiságáért a regisztráló felel. Az érintettek körébe a webáruház oldalán regisztrált személyek tartoznak. b) rendelés, számlázás A kiválasztott azonosító és jelszó megadásával a regisztrált személy be tud lépni az Adatkezelő rendszerébe és megkezdheti a rendelést. A rendelés és a számlázás az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek: a) a számlázási cím (irányítószám, város, utca házszám): a számla kiállításához; b) a telefonszám: a kapcsolattartás megkönnyítéséhez; szükséges. A megadott személyes adatok valódiságáért a rendelést feladó személy felel. Az érintettek körébe a webáruház oldalán rendelést feladó személyek tartoznak. c) szállítás Amennyiben a vásárló kiszállítást kér, az alábbi személyes adatok megadása szükséges, mely személyes adatok az alábbi tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlenek: a) a szállítási cím (irányítószám, város, utca házszám): a kézbesítéshez szükséges. A megadott személyes adatok valódiságáért a kiszállítást kérő személy felel. Az érintettek körébe a szállítást kérő vásárlók tartoznak.

6.5. Az adatkezelés időtartama A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció törléséig tart. A szállítási adatok kezelése a házhoz szállítás lebonyolításáig, a termék kiszállításáig tart. Az Adatkezelő a kiállított számlákat a Számvtv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállításától számított 8 évig köteles megőrizni. A regisztráció törlését az érintett bármikor kérheti.

6.6. Az adatok megismerésére jogosultak Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó illetékes munkatársai.

6.7. Az Adatkezelő A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

6.8. Az Adatfeldolgozó A Neo Interactive Kft. (levelezési cím: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.;e-mail cím: neo@neointeractive.hu; honlap: www.neo-interactive.hu), mint a fenti honlapot üzemeltető és karbantartó gazdasági társaság. Az Adatkezelő a termék kézbesítéséhez, szállításához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja. Az Adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

8, AZ ÉRINTETTEK JOGAI

8.1. Az Infotv. alapján a) Tájékoztatás Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg. b) Helyesbítés, zárolás, törlés Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha: Csányi Pincészet Zrt. H-7773 Villány, Ady fasor 2. telefon: +36 72/492-141; fax: +36 72/492-009 www.csanyipinceszet.hu www.bonafarmcsoport.hu/csanyipinceszet 10 / 11 a) kezelése jogellenes, b) az érintett kéri, c) a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. c) Tiltakozás Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

8.2. A Rendelet alapján a) A hozzájárulás visszavonása A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. b) Korlátozás Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Csányi Pincészet Zrt. H-7773 Villány, Ady fasor 2. telefon: +36 72/492-141; fax: +36 72/492-009 www.csanyipinceszet.hu www.bonafarmcsoport.hu/csanyipinceszet 11 / 11 Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. c) Továbbítás Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.3. A jogérvényesítés módja Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 (1) 391-1400 Honlap: www.naih.hu